ŠVP – Školní vzdělávací program

13503084_1055567544524408_2318507412112677523_oŠkolní vzdělávací program Mateřské školy Kublov vychází důsledně z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu, sleduje určité hlavní principy, stanovuje vzdělanostní rámec, který je otevřený směrem ke škole, rodině i dětem a jeho hlavním posláním je připravit dítě pro vstup do další etapy života, připravit jej na školu a další život uprostřed společnosti. Zaměřuje se na vytváření základních klíčových kompetencí potřebných pro předškolní věk. Současně akceptuje vývojová specifika dětí předškolního věku a umožňuje rozvoj a vzdělání každému jednotlivému dítěti v té nejlepší možné míře za podpory jeho individuality. Předškolní vzdělávání v Mateřské škole Kublov doplňuje rodinnou výchovu a pomáhá připravovat dítě na vstup do další etapy života. Školní vzdělávací program /dále jen ŠVP/ je rozpracováván učitelkami do třídního vzdělávacího programu, který obsahuje konkrétní aktivity na třídě. /viz nástěnky školy/.
Nacházíme se na prahu období, v dějinách světa ještě nepoznaného, období nabitého informacemi a možnostmi přístupu k těmto informacím. Pojem „znalostní společnost“ byl vymezen Lisabonským procesem a potvrdil, že znalosti nejsou jen vědomostmi ale, že jsou to hlavně schopnosti, jak s těmito vědomostmi nakládat.
Největším cílem vzdělávání v naší mateřské škole  je předat dětem schopnost umět pracovat s informacemi, umět tvořivě přemýšlet, schopnost předvídat a plánovat a v neposlední řadě spolupracovat. V Mateřské škole Kublov pracujeme s jedinečným vzdělávacím programem vycházejícím z myšlenek dětského leadershipu. Dětský leadership NEZNAMENÁ pěstovat v dětech pocity vlastní výjimečnosti a nadřazenosti nad ostatní. Právě naopak! Vést ve smyslu filozofie R.S Coveyho znamená dělat správné věci. Je to osobní postoj. Stát se dobrým člověkem vůči sobě i vůči druhým. Znamená to změnu charakteru. Znamená to naučit se řadě návyků, které zpočátku automatizované později přejdou do podvědomí a člověk automaticky jedná správně, dělá správné věci.
Právě  klíčové kompetence pro předškolní věk, popsané v rámcovém vzdělávacím programu jsou velmi dobře dosažitelné osvojením některých principů, na kterých dále jako na pevných základech může dítě budovat svůj další život. Cílem výchovy k sebeřízení není  jen úspěch, hlavním cílem je povzbudit v dítěti vědomí jeho potenciálu, vědomí toho, že může aktivně zasahovat do dění kolem sebe a tím se v okolním světě lépe orientovat.  Cílem sebeřízení je vytváření osobních postojů směřujících k převzetí zodpovědnosti za své jednání. Postojů směřujících ke schopnostem spolupráce a synergie. Postojů směřujících k vedení sebe sama.
Návyku sebeřízení se člověk musí učit cíleně a přijmout tento návyk vědomě za svůj. Z tohoto důvodu vidím efektivitu zavedení výchovy k sebeřízení do kurikula vzdělávání již předškolních dětí. Cílem  našeho ŠVP je vybavit  děti takovými schopnostmi a dovednostmi, díky kterým budou lépe připraveni uspět ve společnosti 21. století.

Strategie a vize rozvoje školy pro školní rok 2017-18

Celý ŠVP je k nahlédnutí a orientaci v mateřské škole. Jednotlivá rozpracovaná témata jsou k nahlédnutí na nástěnkách školy.