Ochrana osobních údajů

Uplatnění práv dle Nařízení

V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) (dále jen „Nařízení“), které představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU a který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji zveřejňujeme informace o způsobu zacházení s osobními údaji v Mateřské škole Kublov.

Nařízení se vztahuje na fyzické osoby a fyzické osoby podnikající a to pro MŠ Kublov znamená:

 • Děti a zákonní zástupci dětí MŠ Kublov
 • Zaměstnanci MŠ Kublov
 • a třetí osoby pro MŠ Kublov (např. Fyzické osoby podnikající – dodavatelé, uchazeči o zaměstnání, atp.)

Tyto výše uvedené subjekty údajů mohou požádat o uplatnění svých práv dle Nařízení. Pro podání žádosti můžete využít přiložený formulář – Žádost_GDPR. Vyplněný formulář prosím předejte do MŠ Kublov jedním z následujících způsobů:

 • Osobně do rukou ředitelky MŠ Kublov (může proběhnout ověření totožnosti předložením průkazu totožnosti)
 • Zasláním doporučeného dopisu (podpis na žádosti musí být úředně ověřen)
 • Zasláním e-mailem s elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát)
 • Zaslání žádosti do datové schránky: h8uktpm 

Pro odpověď je možné v žádosti zvolit jednu z následujících možností:

 • Osobně v Mateřské škole Kublov, Kublov 14, 267 41 Kublov
 • Poštovní zásilkou do vlastních rukou na adresu Trvalého bydliště Žadatele
 • Do datové schránky Žadatele.

Seznam Zpracovatelů

Zpracovatelem je subjekt, kterého si Správce (MŠ Kublov) najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace.

MŠ Kublov osobní údaje předává těmto Zpracovatelům:

 • Gabriela Janoušová, účetní – zpracování účetní agendy (např. mezd a podkladů pro fakturaci stravného)

Seznam Příjemců

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.

Pro MŠ Kublov identifikujeme tyto Příjemce:

 • Školská poradenská zařízení – poradenská a metodická služba pro MŠ Kublov
 • Okresní Správa Sociálního zabezpečení – agenda důchodového pojištění zaměstnanců
 • Úřad práce – pracovně právní agenda zaměstnanců
 • Finanční úřad – účetní agendy
 • Zdravotní pojišťovny – agenda zdravotního pojištění zaměstnanců

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro MŠ Kublov

vykonává ode dne 25.5.2018

Titul, jméno a příjmení:         Mgr. Jan Mudra

E-mailová adresa:                  jan.mudra@sms-sluzby.cz

Číslo mobilního telefonu:      +420 774 229 022

V Kublově Dne 23.5.21018