Loučení s předškoláky

V pátek 26.6. jsme se loučili s našimi předškoláčky, kteří odcházejí od nás do školy. Je vždy smutné, když naši školičku opouštějí děti, které zde strávily mnohé i několik let. Prioritou naší školky je vychovávat děti v lásce a přijetí se všemi aspekty odpovídajícího vzdělávání v rodinném prostředí kublovské školky.

Bude se nám po Vás stýskat milí Kubíčku S., Kubíčku H., Kubíčku S., Lilinko, Maruško, Žofinko, Terezko R., Nelinko, Terezko K., Honzíku, Vojtíšku, Janinko, Vašíku , Emičko a Maxíku . Přejeme Vám mnoho školních úspěchů a vždy se budeme těšit na viděnou s Vámi.

Děti a učitelky MŠ Kublov

Více fotografií v galerii

Důležité – platby

Vážení rodiče,

prosím o platbu stravného za měsíc květen 2020.

Dále prosím rodiče, jejichž děti docházely a budou docházet do mš v měsíci červnu, i pokud jen na pár dní, o platbu školného na měsíc červen 2020. Pokud dítě z důvodu mimořádných opatření či ohrožené skupiny do mš nedochází, je úplata za měsíc červen prominuta.

Prosím o platbu úplaty v hotovosti u ředitelky školy, nebo výjimečně posláním na účet mš s poznámkou, kde bude uvedeno jméno dítěte a to, že se jedná o úplatu na měsíc červen.

Dále Vás velmi prosím o nahlášení zájmu o prázdninový provoz naší mateřské školy /1.7.2020 – 10.7.2020/.

Děkuji a přeji hezké dny všem!

Marie Rumpíková

Den dětí v naší školce

Den dětí v naší školce byl velmi pestrý.

Splnili jsme spoustu úkolů na Velízu a našli jsme tam poklad.

Ve skřítkovém lese nám byly svěřeny housenky, postaráme se o ně jistě dobře, už víme trochu , jak na to. 🙂

Největší událostí dne však bylo to, že se nám ve školce narodila malá Růženka. Kublískovi a Kublince.  🙂

Všechno nejlepší všem dětem světa. 

Rozloučení s předškoláky

Milí rodiče,

po konzultaci s Hygienickou stanicí v Berouně musím, bohužel,  napsat, že letos se nebude konat tradiční přespání předškoláků v mš, stejně ani závěrečná besídka pro rodiče.

Pro děti připravíme hezké rozloučení ve školce v době provozu a je možné, že třeba přespání proběhne v červenci, kdy máme prvních 14 dní otevřeno. Vše ovšem záleží na kladném stanovisku KHS.

Prosím o pochopení.

Za MŠ Kublov Marie Rumpíková

Aktualizace

Vážení rodiče, podle posledních vyjádření ministra školství budeme moci využívat pro pobyt venku i přírodu mimo areál mateřské školy. 🙂

Velíz - posvátná hora boha pastýřů - Rakovnicko.cz

 

Těšíme se na všechny děti i rodiče.

M.Rumpíková

 

INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

z rozhodnutí zřizovatele, po dohodě s ředitelkou organizace, bude provoz Mateřské školy obnoven v plném rozsahu dne 18.5.2020.

https://www.kublov.cz/uredni_deska/aktualne/2020/05/05/Rozhodnut%C3%AD%20o%20obnoven%C3%AD%20provozu%20M%C5%A0%20Kublov.pdf

Věnujte prosím velikou pozornost následujícím informacím, které vycházejí z manuálu MŠMT pro znovuotevření mateřských škol./viz Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení/

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Veškeré podmínky tohoto manuálu je třeba dodržet bez výjimky a ředitel školy je povinen zpracovat vnitřní směrnici pro provoz školy v tomto výjimečném případě a zároveň předat informace, týkající se pobytu dětí v mateřské škole, zákonným zástupcům dětí.

OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY do konce školního roku 2019/2020

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do mateřské školy a ze školy je třeba dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

1/ Zakrytí  dýchacích cest a dodržení odstupů 2m.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

V žádném případě nesmí dojít ke shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.

1/ Před vstupem do mateřské školy rodiče i děti použijí dezinfekční prostředek na ruce, který k tomu účelu bude připraven.

2/V šatně mateřské školy se budou s ohledem na prostor pohybovat vždy pouze dvě doprovázející osoby a dvě děti.

PRVNÍ DEN PŘÍCHODU NÁSTUPU DO MŠ PO JEJÍM ZNOVUOTEVŘENÍ RODIČE ODEVZDAJÍ VYPLNĚNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, ve kterém stvrdí následující informace pro školu:

1/ U dítěte se neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

2/ Rodiče byli seznámeni s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážili tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

Prohlášení si prosím stáhněte a vyplňte doma, případně bude k dispozici v mateřské škole.

příloha_čestné_prohlášení

Vymezení osob s rizikovými faktory dle MZ ČR:

1/ Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2/ Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3/ Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4/ Porucha imunitního systému, např.

a/při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b/při protinádorové léčbě,

c/po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5/ Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6/ Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7/ Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8/ Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

V budově mateřské školy

1/ Doprovázející osoba se v budově mateřské školy pohybuje vždy v roušce.

2/Prosím doprovázející rodiče, aby zajistili, že neprodleně po přezutí a převlečení si každé dítě důkladně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem a osuší připraveným papírovým ručníkem.

3/Prosím doprovázející rodiče, aby se co nejméně dotýkali nábytku a vybavení mateřské školy.

4/ Do odvolání je zakázáno přinášet z domova jakékoli hračky.

5/ Rodiče zajistí dětem minimálně 3 kusy roušek pro případ ohrožení nákazou, které se projeví při pobytu dítěte v mš.

6/ Rodiče zajistí plastový box pro použité roušky, tyto roušky budou každý den odnášeny domů a měněny za čisté.

7/Pokud bude mít dítě při cestě do školy ústní roušku, rodiče ji dítěti sundají při příchodu do MŠ a odnesou si ji.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

1/ Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

2/ Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do předem připravené samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

3/ Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného učitele.

Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu. Velmi důrazně žádáme rodiče, aby i při podezření na respirační onemocnění, zvážili přítomnost dítěte v MŠ ( např. i když se vám zdá, že dítě začíná kašlat apod.). Eliminujeme tak situace, kdy budeme nuceni všichni mít nasazenou roušku až do doby než si dítě vyzvednete (viz metodika MŠMT)

 

Školní stravování

1/ Bude probíhat školní stravování

Děti a pedagogové

Z nařízení MZ ČR děti a pedagogové v prostorách mateřské školy roušku nosit nemusí.

Pro pobyt venku se bude využívat pouze areál MŠ, kde se budou skupiny dětí střídat.

PRO ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK PROVOZU PROSÍM VŠECHNY RODIČE O INFORMACI, KDY DÍTĚ NASTOUPÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

tel: 774 744 392

email: rumpikovamarie@seznam.cz

Vážení rodiče, informací je mnoho, jsem připravena odpovídat na Vaše dotazy. Děkuji za Vaši vstřícnost a součinnost po celou dobu výjimečného stavu, kdy byla naše mateřská škola uzavřena. Těším se na Vás i Vaše děti.

V Kublově 5.5.2020, ředitelka školy Marie Rumpíková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality pro Vás

Vážení rodiče,

denně pozorně sleduji, jak se vyvíjí situace kolem znovuotevření mateřských škol. Ministr školství Robert Plaga dnes na ČT 24 prohlásil, že manuál k provozu mateřských /a dalších škol/ bude k dispozici na přelomu dubna a května. Jakmile budu vědět více informací, okamžitě Vám je sdělím.

Prozatím by, dle doporučení KHS a dalších kompetentních orgánů, znovuobnovený provoz měl znamenat roušky pro děti, stálé dezinfikování rukou dětí, omezení společných her, problémy se stravováním. Bohužel ani KHS, ani MŠMT zatím nemají směrnici, kterou bych se mohla zodpovědně řídit při rozhodnutí o znovuotevření.

Podmínky společenského života se s každým dnem mění, je možné, že zítra bude vše jinak a budu mít pro Vás více zpráv. Přeji si, aby tento stav byl co nejdříve minulostí. Cokoli budete chtít řešit, obracejte se na mě.

Přikládám vyjádření ministryně práce a sociálních věcí ČR Jany Maláčové k OČR:

„Dobrý den, v případě otevřené MŠ ošetřovné končí, jelikož odpadl důvod k jeho poskytování. Ale vím o tom, že jsou děti, které do MŠ nemohou ze zdravotních důvodů. Požádala jsem ministra zdravotnictví, aby co nejdříve připravil pravidla, kterých dětí se to bude týkat, a rodiče těchto dětí budou moci pobírat ošetřovné i nadále. Pro aktuální informace, prosím, sledujte webové stránky MPSV.“

Milí rodiče, přeji Vám i Vašim dětem hezké dny a mnoho zdraví

Marie Rumpíková, ředitelka MŠ Kublov

Aktuality

Vážení rodiče,

vím, že současná situace je pro nás všechny náročná a složitá a já se snažím zjistit co nejvíce informací, které se týkají podmínek znovuotevření mateřské školy.

Ze včerejšího vystoupení ministra školství Roberta Plagy vyplynulo, že nejpozději ke konci měsíce dubna 2020 vydá ministerstvo školství ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a epidemiologickým týmem manuál pro znovuobnovení provozu mateřské školy. Jakmile bude tento manuál vydán, bude se zajišťovat naplnění podmínek provozu.

Velmi Vás již nyní prosím o oznámení Vašeho zájmu o docházku do předškolního zařízení v květnovém termínu. Váš názor a zájem mi můžete zavolat, případně zaslat emailem, nebo sms zprávou.

Tel: 774 744 392

email: rumpikovamarie@seznam.cz

Jelikož manuál pro otevření mateřských škol není ještě k dispozici, omlouvám se, ale nemohu nic konkrétního zatím sdělit.

Velmi prosím o shovívavost a přeji všem mnoho zdraví.

Marie Rumpíková, ředitelka školy