Co nás čeká v červnu?

Milí rodiče,

v červnu nás čeká vystoupení na zahájení kublovské pouti. Toto vystoupení, na které se již chystáme, by se mělo konat 26.6.2021 od 15 hodin na veřejném prostranství v Kublově u rybníčku.

10.6.2021 budeme mít ve školce pohádkové divadelní představení.

Na 30.6.2021 chystáme pro naše předškoláky přespání ve školce. 🙂

Krásný víkend všem.

Dětský den

Dnes jsme si užili společně krásnou oslavu Dne dětí.

Plnili jsme úkoly na zahradě, nakupovali za odměnu ve školkovém obchůdku, k obědu jsme si vybrali řízek s kaší a navíc jsme si pochutnali i na zmrzlině a melounu /nebojte, dohromady to nebylo :-)/.

Našim kublovským dětem i všem dětem na světě přejeme radost v srdci, úsměv na tváři, pochopení a vlídnost všude kolem nich! ❤

Zaměstnanci MŠ Kublov

Focení dětí ve školce

Po domluvě s paní fotografkou upřesňuji termín focení v naší školce, a to na den 3.6.2021. Doufáme v příznivé počasí a aranžmá na zahradě mš u našeho krásného okrasného kaštanu. 🙂

Pokud budete mít nějaká přání ohledně focení se sourozenci apod. , nahlaste je paní učitelce.

Fotografie budou jistě krásné a moc se na ně těšíme. 🙂

Oslava dětského dne a nabídka focení

Milí rodiče,

v úterý 1.6.2021 nás čeká v naší školce oslava Dětského dne. Kublísci na děti myslí a připravili pro ně mnoho her a radovánek. Věříme, že si děti tento den krásně prožijí. 🙂

Dále nabízíme focení dětí, které je konečně od 31.5.2021 vzhledem ke covidovým předpisům, možné. Velmi prosím o nahlášení Vašeho zájmu učitelce na třídě.

Z naší školky přejeme krásný den! 🙂

Školka_ukázka_2021

Aktualita

Vážení rodiče,

je mojí povinností sdělit Vám, že do MŠ Kublov dorazilo opět varování Policie ČR, před možným teroristickým útokem. Policie nabádá ředitele školských zařízení k zajištění dodržování přísnějších bezpečnostních opatření. Velmi prosím, respektujte, že školka bude trvale uzamčena a prosím o scházení dětí v čase, který je stanoven školním řádem. To stejné platí pro odvádění dětí ze školky.

Prosím Vás všechny a samozřejmě především zaměstnance školky, abyste věnovali zvýšenou pozornost osobám, které se pohybují v prostorách školy nebo její bezprostřední blízkosti, neobvyklým situacím či podezřelým předmětům.  V případě zjištění takových skutečností toto neprodleně oznámit vedení školy, případně na linku 158.

Je mi velmi nepříjemné psát takovéto zprávy a děkuji za Vaše pochopení i pozornost, kterou této zprávě budete věnovat. Přeji nám všem jen klidné a šťastné dny!

Marie Rumpíková, ředitelka školy

Přerušení provozu mš

Vážení rodiče,

s ohledem na oznámení Policie ČR o hrozbě zítřejšího teroristického útoku na mateřské školy, je zítra, 7.5.2021, po dohodě se zřizovatelem, přerušen provoz Mateřské školy Kublov.

Dle příslušníků kriminální policie je tato hrozba velmi reálná a je mojí povinností toto oznámení brát vážně a udělat vše pro zajištění bezpečnosti dětí i zaměstnanců naší organizace.

Velmi mě to mrzí a omlouvám se za případné potíže.

Marie Rumpíková, ředitelka školy

Zpět ve školce

Milí rodiče, tak jsme se s dětmi i s Vámi všemi opět sešli v naší školičce. Děti si to opravdu užívají a my jsme za to rádi.

Poslední den, kdy jsme museli být pouze s předškoláky jsme oslavili hrdinství dětí, které se musely testovat. Planeta Země, o které jsme si vyprávěli v projektu, obdarovala děti za čištění lesa a připravila nám své dary – ovoce a zeleninu, které jsme si mohli opéct na ohýnku. 180937066_534511137542163_105508527066993750_n

A nyní si již užíváme krásné dny se všemi dětmi, ve školce i v přírodě. Věříme, že vše již bude jen hezké a jaro přinese nám všem mnoho krásných společných okamžiků.

181585675_782096206000010_4218858068374392751_n

Přejeme všem hezké dny z naší školky!

/více fotografií v galerii/

Obnovení provozu Mateřské školy Kublov pro všechny děti

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informovalo, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání:

Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských
zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

V mateřských školách se od 3. 5. 2021

umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém
a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve
skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).

Od 3. 5. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele stanovena pouze jedna frekvence
povinnosti testování zaměstnanců, a to jedenkrát v pracovním týdnu. 

Milí rodiče, předávám Vám tyto informace o znovuobnovení provozu Mateřské školy Kublov pro všechny děti, které jsem obdržela dnes 30.4.2021 datovou schránkou.

Velmi Vás prosím o nahlášení docházky Vašeho dítěte od 3.5.2021, s ohledem na zabezpečení provozu kuchyně.

Těšíme se na viděnou v naší školce!

S pozdravem Marie Rumpíková

Zápis do Mateřské školy Kublov od 1.9.2021

 

Ředitelka Mateřské školy Kublov, příspěvkové organizace, v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

vyhlašuje

ZÁPIS do Mateřské školy Kublov, příspěvkové organizace, pro školní rok 2021/2022.

Pro školní rok 2021/2022 se zápis k předškolnímu vzdělávání koná v době od 2.5. do 16.5.2021

1. Povinné předškolní vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: – na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, – a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, – na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, – na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Informace pro zákonné zástupce dětí o podmínkách zápisu k předškolnímu vzdělávání, stanovených kritériích a průběhu správního řízení na školní rok 2021/2022

2. Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

a/Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let (Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.)

b/Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku).

c/Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis. Plnit povinnost předškolního vzdělávání je však u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let, nutné od počátku školního roku.

d/Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – § 50, zákona č. 258/2000 Sb. (Nevztahuje se na děti, pro které je vzdělávání povinné.)

d/Do zápisu mohou být zařazeny pouze řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s podpisem zákonného zástupce, včetně příloh

3. Informace o zápisu k předškolnímu vzdělávání a termínech správního řízení:

a/ Žádost o přijetí a formulář pro potvrzení od lékaře si zákonní zástupci vytisknou z webových stránek MŠ Kublov https://wordpress.com/page/mskublov.wordpress.com/489

b/ Zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat od 2. – 16.5.2021 podáním přihlášky osobně u ředitelky školy /po dohodě o individuální schůzce/, datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou (rozhodující je datum podání na poštu), kdy zákonný zástupce odešle řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte, kopii rodného listu + potvrzení o očkování od praktického dětského lékaře (Občané Evropské unie doloží při zápisu doklad o trvalém pobytu v obci Kublov, a občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů /ve smyslu ustanovení §20 odst. 2 písm. školského zákona ve znění pozdějších předpisů/).

c/ V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má zákonný zástupce dítěte možnost se, ještě před vydáním rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání, vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Konečný termín pro vyjádření účastníků řízení k podkladům o rozhodnutí je 19.5.2021 do 12:00 hodin a to vždy po telefonické domluvě (tel. č. 774 744 392 – ředitelka Bc. M.Rumpíková). Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 38 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). Termín pro ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí je do 20.5.2021.

d/ Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno na webových stránkách a úřední desce MŠ do 1.6.2021.. Rozhodnutí o nepřijetí se bude zákonným zástupcům doručovat do vlastních rukou.

e/Nástup přijatých dětí do Mateřské školy Kublov, příspěvkové organizace bude od středy 1.9.2021.

f/V souvislosti s legislativními změnami (novela školského zákona) bude uchazečům přiděleno tzv. registrační číslo. Výsledek zápisu bude zveřejněn formou seznamu registračních čísel (seznam tedy nebude jmenovitý) na webových stránkách školy a na informační tabuli u obecního úřadu obce Kublov, příspěvkové organizaci do 1.6.2021 a to po dobu minimálně 15. dnů.

g/Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí zveřejnil, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje – odbor školství a sportu. Veškeré údaje související s přijímacím řízením jsou důvěrné.

V Kublově dne 21.4.2021

Bc. Marie Rumpíková DiS, ředitelka Mateřské školy Kublov, příspěvkové organizace

Kublov 14, 267 41, okres Beroun

tel: 774 744 392

email: rumpikovamarie@seznam.cz