SMĚRNICE – mimořádná pravidla Covid 19

Mateřská škola Kublov

Vážení rodiče,

přidávám aktualizovanou směrnici k mimořádným pravidlům, která budou platit v Mateřské škole Kublov od 12.4.2021 do odvolání.

Velmi prosím o Vaše seznámení s touto směrnicí.

V záložce DISTANČNÍ VÝUKA budete moci i nadále nalézat inspirace pro domácí práci s dětmi.

Děkuji, přeji krásný den a těším se s některými z Vás na viděnou.

Marie Rumpíková

Směrnice – mimořádná pravidla covid

Manuál mšmt

MO 1

MO 2

MO 3

MO 4

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

Další informace k nástupu dětí do mš od 12.4.2021

Vážení rodiče,

dovolte mi ještě jedno shrnutí důležitých informací pro Vás, jejichž dítě nastoupí 12.4.2021 do provozu Mateřské školy Kublov.

Věřte, že se usilovně snažím zjistit k provozu školy a předat Vám co nejvíce relevantních informací, které od úterního zasedání Vlády ČR shromažďuji.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo 06. 04. 2021 mimořádné opatření, na základě, kterého bude od 12.4.2021 povinné testování ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu testování a souvislých opatřeních vydalo metodiku, která je přístupná na stránkách https://testovani.edu.cz/. Z těchto dokumentů je mimo jiné zřejmé, že:

– se zakazuje osobní přítomnost dětí/žáků a studentů na vzdělávání ve škole, pokud nepodstoupí neinvazivní antigenní testování ve škole (samozřejmě jsou zde uvedené další výjimky jako je očkování, prodělané onemocnění testování apod.). Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

– tento test musí být poskytnut školou a není tak možné využívat jiných testů

– test musí být proveden v prostorách školy a není tak možné provádět testování doma a následně jej prokazovat čestným prohlášením či jinak

– test si provádí tzv. samoodběrem a není nutná asistence jiné osoby, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech. (V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu zákonným zástupcem či jiná osobou, která musí mít písemný souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Jedná se o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

– dle ust. § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občan. zákon ve znění pozdějších předpisů rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají mj., v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání. Rodiče dle výše uvedeného ustanovení tak nesou zodpovědnost za možné nebezpečí, včetně ohrožení zdraví, které by způsobili nejen svému, ale i dalším dětem tím, že odmítají respektovat daná hygienická opatření.

Každopádně vše předem uvedené je dobrovolné a bez Vašeho souhlasu k tomuto testování nemůže dojít.

Pokud s testováním nebo ochranou dýchacích cest nesouhlasíte, bude mít Vaše dítě omluvenou absenci.

Antigenní testy zatím ještě nemám k dispozici. Dle předaných informací by to měly být testy LEPU, instruktážní video přikládám.

Ať už si o aktuálních opatřeních můžu osobně myslet cokoliv, jako ředitel/ka a statutární orgán orgánu veřejné moci jsem povinna se jimi řídit. Není možné udělovat jakékoliv výjimky či ústupky, pokud nejsou zákonodárnými orgány umožněny.

Milí rodiče, chtěla bych Vám napsat, že se na Vaše děti velmi těšíme a já osobně věřím, že společně vše zvládneme a děti se budou opět radovat ze společných chvil v naší mateřské škole.

Marie Rumpíková, ředitelka MŠ Kublov

Další informace ke znovuotevření MŠ Kublov od 12.4.2021

Vážení rodiče,

právě jsem obdržela do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy, složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň prosím Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi
rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

V mateřských školách
▪ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
▪ dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona

/viz zde: priloha_892349012_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._ (1) /

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
  2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
    preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
    provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále
    jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
  3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu  viz: priloha_892349012_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě
výjimek ) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3.
dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Přehled návazných postupů při testování dětí:

priloha_892349012_0_testovani diagram

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a
školských zařízeních.

https://testovani.edu.cz/

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE KUBLOV:

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách přízemí školky 2x týdně. /V případě PCR testu 1x za týden již nebude antigenní testování prováděno./

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, se dítě převlékne, umyje si ruce a půjde se zákonným zástupcem do testovací místnosti.

Testovací místností bude herna v přízemí. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/,za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku odvede dítě do horní třídy /1.třída/.

V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

Dle https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Instruktážní video k testování testy LEPU, které patrně škola obdrží.

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte.

Ředitelka školy Marie Rumpíková

Informace ke znovuotevření mateřské školy od 12.4.2021


Vážení rodiče,

přidávám první oficiální informace ke znovuotevření mateřských škol. Vláda bude dnes dále jednat, proto je možné, že se ještě mnohé změní. Prosím o trpělivost a pochopení v tomto čase.

Přeji Vám všem mnoho zdraví a klidných dnů. V případě jakýchkoli dotazů jsem Vám k dispozici.

6.4.2021

Marie Rumpíková

priloha_889375738_1_tabulka01 (003)

PRO DĚTI

MILOVANÉ NAŠE DĚTI,

ZDRAVÍME VÁS VŠECHNY Z NAŠÍ ŠKOLKY. PÍŠEME VELKÝMI PÍSMENY, NĚKTEŘÍ Z VÁS UŽ UMÍ TROCHU ČÍST, TAK TO TŘEBA ZLÁDNETE PŘEČÍST BEZ RODIČŮ.

MÁME VÁS RÁDI A JE SMUTNÉ, ŽE SE NEMŮŽEME VIDĚT, ALE JSTE SE SVÝMI MILÝMI A TAK SI TO UŽIJTE.

KDYBYSTE BYLY VE ŠKOLCE, POVÍDALI BYCHOM SI O RODINĚ.  VÍTE, ŽE VE ŠKOLCE DOSTÁVÁTE RŮZNÉ ÚKOLY, TAK I ZDE POSÍLÁME PRVNÍ ÚKOL PRO VÁS. ZKUSTE ŘÍCT  TĚM, KTERÉ MÁTE U SEBE ŘÍCT, JAK MOC JE MÁTE RÁDI. JE TO DŮLEŽITÉ A JE TO KRÁSNÁ VĚC, KTEROU MŮŽETE UDĚLAT. NAMALUJTE SRDÍČKO, NEBO PROSTĚ JEN ŘEKNĚTE: MAMINKO, TATÍNKU, BRÁŠKO, SESTŘIČKO, BABIČKO, DĚDEČKU – MÁM TĚ RÁD.

MYSLÍME NA VÁS A I MY VÁM CHCEME ŘÍCT – MÁME VÁS RÁDI ❤

POSÍLÁME FOTKU Z NAŠEHO KARNEVALU…PODÍVEJTE, JAK SE SMĚJETE, BUDE NÁM ZASE HEZKY. ❤

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV

/Informace pro rodiče: v době uzavření mateřské školy přidáváme náměty na práci s dětmi v záložce – Distanční výuka/

Uzavření Mateřské školy Kublov od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, na základě

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření,

se omezuje provoz mateřských škol.

Prosím, nevoďte tedy děti od 1. 3. 2021 do mateřské školy /provoz je usnesením omezen prozatím do 21. 3. 2021/.

Přeji Vám mnoho zdraví v dalších dnech.

Marie Rumpíková, ředitelka MŠ Kublov